Rumusan 6 – MRSM 2016

 

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudaian buat satu rumusan tentang usaha-usaha meningkatkan pencapaian subjek Sains dan Matematik dan kepentingan-kepentingan mempelajari kedua-dua subjek tersebut. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Malaysia sering berada di tangga tercorot dalam bidang pendidikan khususnya dalam pencapaian subjek teras iaitu Sains dan Matematik yang didakwa mengalami penurunan minat yang ketara sebanyak 28 peratus.  Pernyataan ini dibuktikan melalui Indeks Pendidikan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-98 daripada 181 buah negara.  Senario tersebut menjadi petunjuk bahawa perlunya usaha untuk meninjau sistem pendidikan negara pada semua peringkat.  Beberapa faktor dikenal pasti menjadi penyumbang terhadap tahap keyakinan tidak konsisten.  Faktor-faktor tersebut termasuklah kerisauan pelajar terhadap pencapaian.  Di samping itu, pengaruh rakan sebaya dan sikap ibu bapa yang tidak menyokong pembelajaran subjek Sains dan Matematik dilihat juga sebagai punca keadaan itu berlaku.

Bagi meningkatkan pencapaian subjek Sains dan Matematik agar setanding dengan negara lain, setiap pelaksanaan program pendidikan negara perlu diperhalus.  Selain itu, pembudayaan sains dan matematik hendaklah diterapkan dalam diri pelajar seawal usia kanak-kanak.  Tanggungjawab menyemai minat dalam kedua-dua subjek ini bukan terletak di bahu pendidik semata-mata.  Sekolah sewajarnya bekerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan kecemerlangan subjek ini supaya tidak melihat kecemerlangan dari sudut bilangan gred sahaja.  Tanggapan negatif masyarakat tentang kesukaran mempelajari kedua-dua subjek ini perlu diubah kepada pembelajaran yang lebih menyeronokkan.  Secara tidak langsung, tanggapan ini sebenarnya mampu mematikan minat dan keinginan pelajar untuk menguasai kedua-dua subjek ini dengan lebih baik.

Di samping itu, kempen kesedaran tentang subjek Sains dan Matematik dalam kalangan masyarakat mestilah diperhebatkan.  Kempen ini dilihat sebagai langkah proaktif untuk menyedarkan banyak pihak agar memahami kepentingan isu ini kepada negara.  Dalam bidang kerjaya pula, pihak industri disarankan menjadi rakan kongsi ilmu ini dengan institusi pendidikan.  Percambahan idea dan pengintegrasian kepentingan subjek Sains dan Matematik melalui penganjuran pelbagai pertandingan merupakan antara usaha Kementerian Pendidikan untuk memperkasakan kedua-dua subjek ini.

Bagi melonjakkan kecemerlangan dalam subjek tersebut, pelajar seharusnya menerima gaya pengajaran berasaskan KBAT.  Mereka harus dibimbing supaya dapat berfikir secara kreatif dan kritis bagi menyelesaikan masalah.  Guru dan pelajar sepatutnya berganding baju untuk mencapai objektif pembelajaran lebih bermakna dalam kedua-dua subjek ini.  Guru juga perlu sentiasa mengemas kini pengetahuan semasa dalam pengajaran supaya dapat menarik minat pelajar seterusnya meningkatkan pencapaian subjek tersebut.

Oleh itu, usaha membudayakan sains dan matematik perlu digerakkan oleh semua pihak bagi mencapai sasaran pelan hala tuju modal insan dalam bidang sains dan teknologi menjelang tahun 2020.

 

 1. Berikan maksud rangkai kata mematikan minat?(2m)
 2. Pengarang ada menyatakan beberapa sebab keyakinan pelajar tidak menentu terhadap subjek sains dan matematik.  Nyatakan sebab-sebab tersebut. (3m)
 3. Pencapaian anda dalam subjek sains dan matematik kurang memberangsangkan.  Jelaskan tindakan yang akan anda lakukan untuk meningkatkan prestasi dalam kedua-dua subjek tersebut ?(4m)

Rumusan 5 – SBP 2016

Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk memperkasakan penglibatan wanita dalam bidang ekonomi dan kekangannya.  Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Kaum wanita pada zaman dahulu sering dikaitkan dengan peranan mereka sebagai suri rumah, tetapi kini pencapaian wanita sudah memasuki fasa yang lebih luas dan cemerlang serta berjaya memecahkan dominasi lelaki, sama ada dalam bidang kepimpinan, pentadbiran, mahupun keusahawanan.   Oleh sebab golongan wanita di negara ini mewakili separuh daripada jumlah penduduk negara, penglibatan mereka dalam pembangunan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara dan sekaligus membantu meningkatkan status sosioekonomi keluarga.

Perdana Menteri, Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, menyeru supaya sektor swasta turut meningkatkan penyertaan wanita di Malaysia dalam jawatan peringkat tertinggi seperti Ketua Pegawai Eksekutif dan anggota lembaga pengarah.  Beliau juga menyarankan syarikat korporat membuka mata untuk menilai kebolehan wanita dari sudut yang lebih signifikan.  Dalam memperkasakan kuasa wanita dan sebagai antara agen pembangunan ekonomi negara, pada tahun 1989, kerajaan mengambil inisiatif untuk menggubal Dasar Wanita Negara.  Penggubalan dasar ini memperlihatkan komitmen kerajaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan sumbangan wanita supaya tidak diketepikan.  Selain itu , usaha ke arah menjamin perkongsian yang saksama antara lelaki dan wanita dalam pendidikan sumber dan maklumat juga dilaksanakan.  Usahawan wanita hendaklah meneroka peluang dan faedah yang wujud daripada pembangunan.  Bagi memastikan golongan wanita dapat terus memacu pendapatan syarikat, usahawan wanita negara ini diseru untuk mendaftar dengan mana-mana persatuan usahawan.  Hal ini bagi membolehkan mereka mendapat lebih banyak maklumat, khususnya tentang peluang untuk mengembangkan perniagaan, meningkatkan pengetahuan dalam bidang keusahawanan, di samping membina rangkaian kerja yang lebih kukuh.  Usahawan wanita perlu mendekatkan diri dengan jaringan yang sesuai dan menjalinkan rangkaian yang lebih luas untuk menjana pendapatan perniagaan masing-masing.  Mereka juga perlu berusaha untuk merebut peluang atau peruntukan yang boleh dimanfaatkan.

Jabatan Pembangunan Wanita juga wajar meningkatkan kerjasama dengan institusi lain seperti Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) agar dapat memperkasakan kegiatan keusahawanan.  Hal ini dijadikan landasan yang baik untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan di negara ini.  Pada masa yang sama, langkah peningkatan kerjasama yang diambil sekurang-kurangnya membolehkan usahawan wanita terus membangun dan meningkatkan kemahiran, di samping berupaya mengenal pasti kelemahan mereka.

 

 1. Berikan maksud rangkai kata meningkatkan status ?(2m)
 2. Usahawan wanita akan mendapat maklumat jika mereka mendaftar dengan persatuan usahawan.  Nyatakan maklumat-maklumat tersebut.(3m)
 3. Wanita perlu memiliki ilmu yang tinggi dan kemahiran untuk berjaya dalam bidang keusahawan.  Pada pendapat anda, apakah kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh usahawan wanita agar mereka lebih cemerlang dalam bidang keusahawanan ? (4m)

Rumusan 4 – SMK Tunku 2016

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang peranan kaunselor dan langkah-langkah untuk menggalakkan murid mendapatkan khidmat kaunselor.  Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Murid-murid pasti sudah biasa mendengar perkataan kaunselor, tetapi sejauh manakah pengetahuan mereka tentang fungsi kaunselor? Ramai murid yang masih kabur tentang fungsi sebenar kaunselor dan kriteria individu yang memerlukan khidmatnya.   Sebagai orang yang terlatih, kaunselor melaksanakan tugas berlandaskan pengetahuannya dalam bimbingan dan kaunseling yang mampu menangani sebahagian masalah di sekolah.  Antara masalah yang dialami oleh murid ialah tekanan emosi.  Dalam hal ini, fungsi kaunselor adalah untuk menolong murid mengenal pasti punca tekanan emosi tersebut di samping memberikan bimbingan tentang cara menangani masalah yang dihadapi.

Walau bagaimanapun, kaunselor bukanlah berperanan untuk menyelesaikan masalah seperti tanggapan sesetengah pihak.  Perkara ini difahami oleh setiap murid yang mahu mendapatkan bantuan atau khidmat daripada kaunselor.  Kaunselor sebenarnya berperanan untuk memandu murid memahami serta menerima keadaan diri sendiri supaya mereka dapat meningkatkan perlakuan yang baik dan mengurangkan perlakuan yang sebaliknya.  Sehubungan dengan itu, murid tidak seharusnya menganggap bahawa mereka yang berjumpa dengan kaunselor merupakan individu yang bermasalah semata-mata.  Tanggapan ini tidak benar sama sekali.  Hakikatnya, apabila bertemu dengan kaunselor, murid akan dibantu untuk menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupannya seperti panduan memilih jurusan atau kerjaya yang sesuai dan bukan memberikan tumpuan terhadap masalah tertentu sahaja.

Kaunselor juga dapat membantu murid mengesan dan mengembangkan bakat dan minatnya.  Hal ini penting supaya segala tindakan yang bakal dilakukan oleh murid selaras dengan apa-apa yang diingininya agar mereka berpeluang membuat perancangan masa depan untuk mencapai matlamat hidup.  Pada masa yang sama, kaunselor bertanggungjawab untuk membimbing murid memanfaatkan peluang bagi penyempurnaan kendiri.  Pelaksanaan pelbagai program bimbingan dan kaunseling seperti ceramah, kursus dan kem motivasi akan membolehkan kaunselor memahamkan murid tentang hubungan mereka dengan masyarakat sekitar.  Dalam hal ini, mereka akan dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi secara positif dengan rakan sebaya dan jiran-jiran.  Selain itu, kaunselor juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri murid melalui sesi kaunseling yang dijalankan.  Penyemaian nilai-nilai ini akan meningkatkan mutu disiplin murid-murid di sekolah.

Sesungguhnya, usaha-usaha penambahbaikan perkhidmatan kaunseling wajar dilaksanakan agar khidmat yang diberikan oleh kaunselor mendapat kepercayaan murid.  Sikap profesional kaunselor dalam melaksanakan tugas hendaklah menjadi keutamaan demi menaikkan imej perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

 

 1. Berikan maksud rangkai kata mendapat kepercayaan ?(2m)
 2. Pengarang mengemukakan beberapa tanggapan yang salah tentang khidmat kaunselor di sekolah.(3m)
 3. Pada pendapat anda, selain mendapatkan khidmat kaunselor, apakah tindakan-tindakan yang wajar dilakukan oleh murid-murid untuk menangani masalah yang dihadapi oleh mereka? (4m)

Rumusan 3 – Sabah 2016


Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu rumusan tentang faktor-faktor jenayah pemerdagangan manusia dan implikasinya kepada negara. Panjangnya rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pemerdagangan manusia ialah masalah global yang kian meningkat jumlah kesnya sejak seabad yang lepas. Jenayah ini membabitkan perbuatan eksploitasi pada skala yang besar terhadap wanita, lelaki dewasa dan kanak-kanak dalam perhambaan moden. Mengikut laporan Amnesty International, pada tahun 2004 dianggarkan 700,000 orang diperdagangkan pada setiap tahun. Amat malang sekali kerana Malaysia dilihat sebagai tempat menarik oleh sindiket pemerdagangan manusia untuk menjalankan aktiviti mereka. Usaha kerajaan memerangi aktiviti pemerdagangan manusia berhadapan dengan pelbagai cabaran kerana isu ini merupakan jenayah rentas sempadan. Jenayah ini sukar dikesan kerana melibatkan banyak negara contohnya negara-negara yang berjiran dari segi kedudukan geografinya. Orang yang diperdagangkan direkrut oleh agensi- agensi pekerjaan secara sukarela mahupun secara paksa. Pada mulanya, mereka diperdagangkan kerana telah dijanjikan pekerjaan yang baik di negara yang menjadi destinasi. Mereka juga diyakinkan bahawa aktiviti ini tidak menyalahi peraturan.
Perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia menjadi tarikan utama kepada ramai warga asing dari seluruh dunia berhijrah ke negara kita. Kebanyakan mereka yang datang dari Indonesia, Bangladesh, Nepal dan Vietnam telah menjadi mangsa selepas dijanjikan pekerjaan dengan bayaran lumayan sedangkan semuanya palsu. Keadaan ini merancakkan aktiviti penyeludupan dan pemerdagangan manusia. Pada masa yang sama, kewujudan pusat hiburan yang beroperasi secara haram menyebabkan permintaan yang tinggi kepada aktiviti ini. Hal ini ditambah oleh kedudukan Malaysia di tengah-tengah negara Asean yang menjadikan antara lokasi strategik untuk aktiviti pemerdagangan manusia. Menyedari masalah itu, Akta Antipemerdagangan Orang 2007 telah diluluskan tetapi akta ini masih belum cukup kuat untuk menghalang jenayah ini. Selain itu, modus operandi sindiket yang membawa masuk mangsa sukar dikesan oleh pihak berkuasa disebabkan mereka memasuki Malaysia menggunakan pas lawatan sosial atau pas pelajar. Bukan hanya wanita, malahan lelaki dewasa turut diperdagangkan terutama untuk tujuan pengeksploitasian buruh. Kanak-kanak dan bayi juga mendapat permintaan yang tinggi bagi aktiviti meminta sedekah.
Selain itu juga, kesedaran dan kefahaman masyarakat Malaysia yang masih rendah tentang isu ini turut menjadi penyebab kepada permasalahan ini. Keuntungan lumayan yang diperoleh oleh sindiket dengan jumlah yang besar hasil daripada aktiviti pemerdagangan manusia juga menyebabkan kegiatan ini terus berleluasa. Kanak-kanak dan bayi turut diperdagangkan untuk dijadikan anak angkat kepada pasangan yang tidak mempunyai zuriat sendiri. Kemiskinan di negara asal membuatkan mangsa hilang pertimbangan kerana percaya akan janji-janji manis pihak sindiket. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah seperti hukuman yang ringan turut menyebabkan kegiatan yang tidak bermoral ini terus berlaku. Kesimpulannya, sindiket pemerdagangan manusia dilihat semakin meruncing dari hari ke hari dan menggugat hak asasi manusia. Kerjasama masyarakat dunia diharap merupakan jalan terbaik bagi membendung jenayah ini daripada terus menjadi barah kepada masyarakat.

KC2 – Cara Menyayangi Sekolah

Sekolah merupakan institusi yang amat sinonim dengan para pelajar.  Sekolah diwujudkan untuk menyediakan pendidikan berkualiti bagi melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  Pendidikan yang disediakan kepada anak-anak di sekolah mampu menyediakan modal insan yang akan menggalas tugas meneraju negara pada masa akan datang.  Mereka diharap agar mampu bersaing dalam dunia globalisasi yang semakin mencabar kini.  Hasrat ini dapat direalisasikan jika pelajar menunjukkan rasa sayang akan sekolah masing-masing.  Pada pendapat saya, pelbagai cara boleh dilakukan oleh pelajar untuk membudayakan semangat menyayangi sekolah setulus hati.

                Seseorang pelajar membuktikan rasa sayang akan sekolah jika mereka tidak merosakkan harta benda yang disediakan oleh pihak sekolah.  Harta benda sekolah seperti meja, kerusi, tandas, telefon, peralatan sukan dan sebagainya perlu dijaga dengan baik.  Hal ini demikian kerana harta benda sekolah merupakan kemudahan yang perlu dikongsi secara bersama oleh warga sekolah keseluruhannya.  Pelajar perlu difahamkan tentang keburukan melakukan vandalisme, iaitu kegiatan merosakkan harta benda sekolah.  Kerajaan terpaksa menyediakan sejumlah peruntukan untuk membaiki kerosakan tersebut.  Hal ini sudah tentu akan merugikan kerajaan kerana peruntukan yang disalurkan untuk sektor lain terpaksa distruktur semula untuk membaik pulih kerosakan yang diakibatkan oleh sikap negatif segelintir pelajar ini.  Senario ini sangat merugikan kerana peruntukan tersebut sepatutnya boleh disalurkan untuk menyediakan kemudahan lain kepada pelajar agar mereka dapat belajar dengan sempurna.  Situasi ini  jelas menunjukkan bahawa menjaga harta benda sekolah dengan baik merupakan cara yang boleh ditunjukkan oleh murid sebagai tanda menyayangi sekolah.

                Selain itu, mematuhi peraturan sekolah juga merupakan salah satu cara membuktikan rasa sayang akan sekolah.  Peraturan yang digubal oleh pihak sekolah adalah untuk mendidik pelajar supaya berdisiplin dan menjadi insan yang sentiasa patuh pada peraturan walau di mana-mana sahaja mereka berada.  Namun begitu, segelintir pelajar beranggapan bahawa mereka bebas untuk melakukan sesuatu dan berasa besar diri jika mampu mencabar kreadibiliti pihak sekolah menangani karenah disiplin mereka. Tanggapan sedemikian tidak tepat kerana peraturan yang digubal sebenarnya mampu membina jati diri yang kukuh.  Peraturan yang dirangka bertujuan untuk menyediakan satu situasi yang harmoni serta mengelakkan pelajar terlibat dalam salah laku disiplin kerana boleh menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.  Sebagai contoh, jika pelajar  terlibat dalam kes gaduh, sudah tentu pelajar tersebut akan dikenakan tindakan disiplin seperti digantung persekolahan.  Kes  tersebut secara tidak langsung telah menggelapkan masa depan dan maruah pelajar terbabit serta nama baik sekolah jika kes itu diketahui umum.  Oleh itu, pelajar perlu mematuhi peraturan supaya nama baik sekolah dapat dijaga sekali gus menunjukkan rasa sayang pada sekolah.

Di samping itu, mengharumkan nama sekolah di pentas nasional dan antarabangsa juga merupakan cara untuk membuktikan rasa sayang akan ekolah.  Selain bertanggungjawab menjaga nama baik sekolah, pelajar juga perlu menaikkan nama sekolah dengan menempa kejayaan-kejayaan sama ada dalam bidang kurikulum atau kokurikulum.  Kejayaan-kejayaan yang ditempa oleh pelajar dapat menaikkan imej sekolah pada kaca mata komuniti sekeliling.  Sekolah-sekolah lain akan menjadikan kejayaan itu sebagai penanda aras untuk mereka mencipta kejayaan yang sama.  Lebih manis lagi, sekolah akan diberikan penghargaan oleh pihak kementerian atas kejayaan yang diraih.  Sebagai contoh, kejayaan Nik Nur Madihah menempa keputusan hebat 21A dalam Sijil Pelajaran Malaysia telah mengharumkan nama sekolah yang masih menjadi sebutan sehingga kini.  Jika tidak mampu mengharumkan nama sekolah dalam bidang akademik, pelajar masih boleh menjadi contoh dengan melonjakkan diri dalam arena sukan seperti Pandalela Rinong yang menjadi kebanggaan warga sekolahnya.  Jadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa pelajar boleh menunjukkan cara menyayangi sekolah mereka dengan cara menaikkan nama sekolah.

Kesimpulannya,  pelajar wajib menzahirkan rasa sayang akan sekolah mereka.  Mereka perlu menyayangi sekolah masing-masing kerana di situlah tempat mereka belajar asas jatuh bangun dalam kehidupan dan membina masa depan.  Jadi, tugas menjaga nama baik sekolah perlu menjadi tanggungjawab utama pelajar.  Jangan jadi seperti kera mendapat bunga yang tidak tahu menghargai sesuatu yang bernilai.

Hasil : Cikgu Lina

Rumusan 2 – Kelantan 2016

Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan-kelebihan menabung bagi golongan remaja dan cara-cara untuk menarik minat golongan remaja menabung.  Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

 

Kebanyakan ibu bapa pada zaman ini mempunyai masa yang amat terhad dengan keluarga terutamanya dengan anak-anak.  Oleh sebab itu, tidak hairanlah rata-rata ibu bapa pada hari ini memanjakan anak-anak mereka dengan wang ringgit.  Mereka menganggap bahawa cara ini sebagai tanda kasih sayang mereka terhadap anak-anak.  Walau bagaimanapun, tindakan ini lama-kelamaan akan menyebabkan golongan remaja ini lupa diri.  Walaupun ibu bapa mempunyai harta yang banyak dan dapat digunakan pada bila-bila masa tanpa had, perkara ini bukan alasan bagi remaja untuk bersikap boros dan tidak mengendahkan amalan menabung yang dapat dijadikan sebagai simpanan masa hadapan.

Amalan menabung ini juga dapat mendidik golongan remaja agar berjimat cermat tatkala tangan mereka memegang wang yang banyak.  Selain itu, amalan ini juga dapat mendidik golongan remaja untuk merancang perbelanjaan dengan bijak.  Sikap beringat-ingat semasa senang mampu mengelakkan golongan remaja daripada menghadapi masalah kewangan.  Hal ini dikatakan demikian kerana duit simpanan amat penting terutamanya untuk digunakan pada masa-masa kecemasan.  Sebagai contoh, simpanan tersebut boleh digunakan untuk menggantikan barang-barang keperluan yang rosak atau hilang terutamanya bagi remaja yang menuntut di kolej atau tinggal di asrama yang jauh daripada keluarga.

Remaja yang gemar menabung dapat meringankan beban ibu bapa kerana duit simpanan mereka yang dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran.  Dengan cara ini, remaja dapat berdikari dan tidak terlalu bergantung kepada ibu bapa.  Hal ini dikatakan demikian kerana kos belajar di institusi pengajian tinggi agak mahal.  Walaupun kerajaan menyediakan bantuan pinjaman atau biasiswa, remaja tetap perlu menyediakan sejumlah wang yang mencecah ribuan ringgit semasa pendaftaran dan sepanjang tempoh pengajian.  Sekiranya seseorang itu mempunyai wang tabungan, mereka dapat mengurangkan beban hutang pendidikan yang terpaksa ditanggung selepas mereka menamatkan pengajian kelak.

Amalan menabung dalam kalangan remaja dapat membentuk golongan remaja yang berdisiplin dan bermaruah.  Mereka dapat menilai keperluan hidup dengan bijak supaya tidak melepasi batas keperluan sehingga berlaku pembaziran.  Remaja yang terdidik dengan sikap berjimat cermat dan suka menabung pula akan memperoleh pulangan yang lumayan sekiranya mereka memilih untuk menabung dengan institusi perbankan konvensional yang mengamalkan kadar faedah tetap ataupun sistem perbankan Islam berdasarkan kaedah perkongsian untung dan beberapa syarat lain mengikut syariat Islam.  Mereka juga boleh melabur wang dalam saham amanah yang banyak terdapat di negara kita.  Pengurusan kredit secara berhemah ini membantu golongan remaja mencapai ketenangan minda.

Natijahnya, menabung merupakan amalan mulia yang perlu dijadikan budaya hidup dan dipraktikkan.  Perspektif negatif seperti biar papa asal bergaya perlu diubah agar setiap individu mempunyai visi untuk keluar daripada belenggu kehidupan yang begitu mencabar.  Semua pihak perlu berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi memastikan obligasi terhadap amalan menabung terus subur dalam diari ekonomi setiap individu agar kemakmuran diri dan negara dapat dikekalkan.

 

 1. Apakah maksud rangkai kata meringankan beban ?( 2m)
 2. Pengarang mengemukakan beberapa kaedah menabung yang menguntungkan golongan remaja.  Nyatakan kaedah-kaedah tersebut. ( Ada dalam petikan) (3m)
 3. Alasan bergaji kecil dan tidak mencukupi dalam perbelanjaan seharian sering kali menjadi isu yang diperkatakan oleh pekerja untuk tidak menabung.  Jelaskan alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh seseorang yang tidak mahu menabung. (4m)

 

 

Sinopsis Bab 2

Detik-Detik Hati Tersentuh – melihat insan yang disayangi tidak lagi seperti sebelumnya.  Hati bagai dihiris sembilu.  Hidup dalam kekurangan mampu dihadapi tapi berdepan dengan hakikat ibu sendiri seperti orang kurang siumannya benar-benar membuatkan dirinya hilang kata-kata.

Dahlia menyinsing kain berjalan kaki pulang ke rumah di jalan yang becak selepas hujan.  Dia menoleh ke belakang dengan harapan Azhari sudah pun berlalu tetapi lelaki itu tetap tercegat di jambatan.  Jeritan Azhari memintanya berhati-hati membuatkan Dahlia jengkel dengan tindakan lelaki itu.  Mungkin dia tidak memahami resam kehidupan kampung.  Ketika menikmati pemandangan kiri dan kanan yang dipenuhi pokok getah dan rimbunan daun ubi, Dahlia disapa oleh Aton, balu beranak satu yang kematian suami lima tahun dulu.  Sindiran Aton tentang ‘ketidakwarasan’ Saleha benar-benar menyentuh hati kecil Dahlia.  Dahlia segera meneruskan langkahnya kerana enggan melayan karenah Aton tetapi Aton sempat mengatakan bahawa tidak lama lagi Saleha akan mendapat menantu kerana dia melihat Azhari menghantar Dahlia pulang.

Apabila sampai di rumah yang kelihatan suram, kawasan halaman tidak bersapu menyebabkan Dahli berasa sepi.  Ketika sedang membersihkan lumpur dari kakinya, Dahlia mendengar adiknya Anggerik sedang menangis. Melati (11 tahun) menyambut kepulangan kakaknya Dahlia di tangga.  Dahlia segera membersihkan kakinya yang penuh dengan lumpur lalu menuju ke dapur.  Adik bongsunya, Anggerik berguling-guling di lantai.  Susu yang dibancuh Melati tidak diminum kerana cair.  Susu sudah habis.  Namun Dahlia tidak menyesali takdir diri.  Dahlia memanggil Kiambang (gadis sunti Tingkatan 1) yang masih berpakaian sekolah untuk menjaga Anggerik kerana dia perlu memasak untuk makan malam.

Dahlia meminta Melati membeli susu, Melati meminta duit.  Dahlia menyuruh Melati berhutang dengan Tauke Lim tetapi  Melati berasa malu kerana selalu berhutang.  Ketika keluar melalui pintu belakang, Melati kembali memberitahu Dahlia bahawa ibu mereka yang keluar sejak sebelum hujan berada di kebun getah.  Dahlia berpesan kepada Melati untuk membeli sekilo gula pasir  sebelum dia pergi mendapatkan ibunya.

Dahlia memerhatikan tingkah laku ibunya yang bercakap sendirian dan berseloka “ Emak Si Randang”.  Emaknya tidak pernah belajar puisi, tetapi tiba-tiba boleh berseloka.  Dahlia memanggil ibunya yang berusia 39 tahun itu tetapi Saleha tidak mengenali anaknya sendiri.  Dahlia memeluk ibunya dengan kuat tetapi ibunya meronta-ronta lalu menolak Dahlia sehingga jatuh ke tanah yang becak lalu dia terjerit.  Pada waktu senja itu, Embong (bapa Dahlia) muncul untuk mendapatkan anak gadisnya dan menanyakan sebab anaknya berada di situ. Dahlia menuding ke arah ibunya. Embong terkejut melihat keadaan isterinya yang berkelakuan ganjil sejak akhir-akhir ini. Apabila Embong menghampiri Saleha, Saleha berlari semakin jauh, meredah paku-pakis. Dahlia dan Embong cuba membawa Saleha balik tetapi tidak berjaya.

 

 

 

KC1 – Pembuangan Bayi

Soalan : Kejadian pembuangan bayi mencetuskan kegusaran dalam kalangan masyarakat zaman ini.  Huraikan langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan masalah ini tidak bermaharajalela. 

                Kebejatan manusia alaf moden semakin terzahir dengan penemuan banyak mayat bayi yang tidak berdosa di tempat-tempat yang kotor seperti di dalam tong sampah, di tepi longkang, di bawah jambatan, di dalam mangkuk tandas, malah ada yang terburai isi kepalanya akibat dihumban dari bangunan tinggi.  Pastinya bayi yang dibunuh ini ialah anak hasil hubungan terlarang yang tidak diingini oleh ibu bapanya.  Lunturnya nilai kemanusiaan ini mungkin disebabkan oleh kegagalan institusi keluarga, institusi pendidikan dan ditambah pula dengan kepesatan teknologi yang semakin canggih hingga terlalu banyak menyogok remaja dengan keseronokan melampau budaya hedonisme.  Usahlah kita terlalu sibuk menuding jari mencari punca kesalahan sebaliknya bersinergi dalam mengatasi masalah ini hingga akar umbi.

                Cegah sebelum parah.  Itulah cara yang paling berkesan dalam menangani isu pembuangan bayi ini.  Anak-anak perlu diberi didikan agama dan nilai murni yang tinggi hingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian walaupun tanpa pemantauan ibu bapa.  Jika remaja mengetahui bahawa perlakuan seks bebas ialah perbuatan yang salah dan akan mengundang banyak masalah, pasti mereka akan mengelakkan diri daripada terjerumus ke kancah itu.  Gadis pula akan lebih bersikap tertutup terhadap godaan yang datang daripada pasangan masing-masing.  Jelas bahawa jika diri dipenuhi iman, kisah hubungan terlarang sehingga melahirkan bayi luar nikah ini pasti akan dapat diatasi dengan penuh berhemah.

Hukuman terhadap pembunuh bayi ini juga kelihatan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh mereka.  Setakat hari ini, ibu yang terlibat dalam kes pembuangan bayi tidak pernah lagi dihukum gantung seperti hukuman yang dikenakan terhadap pesalah dalam kes bunuh yang lain.  Pihak lelaki yang bertanggungjawab menyebabkan kehamilan juga seolah-olah dilepaskan begitu saja.  Masyarakat mengetahui bahawa gadis malang yang menjadi mangsa cinta buta berada dalam keadaan tertekan dan ketakutan dengan kelahiran tersebut ditambah pula dengan sikap lepas tangan si lelaki.  Tanpa berfikir panjang, anak yang baru dilahirkan itu menjadi mangsa.  Akta yang lebih tegas perlu digubal supaya pasangan yang terlibat sama-sama menanggung hukuman atas kesalahan yang dilakukan.  Tindakan ini sekali gus dapat memberi peringatan keras kepada pelaku.

Selain itu, bagi gadis yang telah terlanjur dan hamil, mereka perlu mencari bantuan dalam kadar segera.  Jika keluarga tidak dapat menerima hakikat dan enggan membantu, ada badan bukan kerajaan yang sanggup memberikan perlindungan seperti Rumah Cahaya Nur Kasih.  Gadis-gadis terlanjur akan ditempatkan di situ, diberi didikan agama dan kemahiran.  Setelah melahirkan anak, bayi tersebut akan diserahkan kepada keluarga angkat.  Tindakan mendapatkan bantuan pihak lain sekurang-kurangnya dapat menyelamatkan bayi tersebut daripada dibuang akibat tindakan membuta tuli si ibu.

Di samping itu, tragedi pembuangan bayi ini dianggap impak daripada hukuman psikologi yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak luar nikah.   Hal ini juga yang menyebabkan ibu bapa menafikan hak anak mereka untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan kerana dianggap menconteng arang ke muka ibu bapa dengan menghalau anak gadis dari rumah.  Masyarakat seharusnya membantu, membimbing dan menyelamat gadis yang terlibat agar kesan yang lebih tragik dapat dielakkan dan bukannya berlagak suci dengan melemparkan pandangan sinis dan memberikan label yang memalukan terhadap gadis yang sedang dalam keadaan keliru.

Kesimpulannya, pasangan yang sedang hangat bercinta perlu ada batasan dalam pergaulan.  Kesan buruk akibat hamil luar nikah perlu dijadikan teladan dan masyarakat juga diseru agar tidak terus memberikan hukuman psikologi terhadap gadis yang hamil luar nikah.  Teguran membina penuh kasih sayang mungkin mampu memberi kesedaran terhadap mereka yang terlibat agar tidak mengulanginya lagi.  Jika langkah ini dilakukan, sudah pasti tokak tidak akan menjadi kudis.

Sinopsis Bab 1

Cerita bermula dengan Dahlia dan Siti Wangi yang keletihan berlatih bola jaring bersama rakan-rakannya di padang lalu duduk berehat di kerusi panjang.  Siti Wangi mengajak Dahlia untuk berjoging pada sebelah petang namun  Dahlia memberitahu Siti Wangi tentang keinginannya untuk balik ke kampung.  Siti Wangi mengusik Dahlia bahawa ada seseorang yang istimewa sedang menunggu Dahlia di kampung.  Usikan tersebut menyebabkan Dahlia teringat akan masalah ibunya yang bercakap sendirian di bawah pokok getah dan merayau tidak tentu arah apabila senja menjelang.

Kemudian Siti Wangi mengingatkan Dahlia tentang pembentangan kertas kerja yang disuruh oleh Cikgu Hisyam.  Mereka mencari maklumat tentang remaja yang meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja.  Mereka mesti membuat kajian terperinci agar persembahan mereka mantap.  Perbualan mereka terputus apabila Kavita muncul dan memberitahu bahawa ada seorang lelaki berkumis nipis, tinggi dan kacak ingin berjumpa dengan Dahlia di kantin.

Di kantin, Dahlia berjumpa dengan Azhari, lelaki yang sudah lama tidak bersua muka.  Mereka berbual tentang pelajaran.  Dahlia pelajar STPM manakala Azhari akan mendapat ijazahnya pada bulan Ogos.  Selepas itu, Azhari menyampaikan hasratnya untuk menghantar rombongan ke rumah Dahlia untuk merisik, bertunang dan berkahwin dengan Dahlia.  Azhari dikenali Dahlia ketika mereka sama-sama menuntut di SMK Tun Ismail. Dahlia menyampaikan hasratnya yang masih mahu meneruskan pelajarannya kerana Dahlia merupakan anak sulung, malah dia telah mengatakan keinginannya untuk melihat adik-adiknya berjaya dalam pelajaran kepada ibu bapanya.  Azhari memberitahu bahawa dia tidak menghalang Dahlia untuk meneruskan pelajarannya malah menggalakkan Dahlia meneruskan pengajian ke peringkat yang tinggi.  Pertunangan mereka diharap dapat menjamin masa depan mereka untuk bersama-sama melayar bahtera perkahwinan.

Ketika mereka berbincang,  Dahlia melihat jam tangan di tangan kanannya sudah 4. 25 petang, pada kebiasaannya waktu seperti ini dia sudah menunggu bas untuk pulang.  Azhari ingin menghantar Dahlia tetapi Dahlia berasa keberatan kerana bimbang akan pandangan orang kampung terhadapnya.

Bab 1-Kalaulah Engkau Mengerti

Koleksi Soalan Menajamkan Pemahaman

Kalaulah engkau mengerti  betapa gawatnya hatiku dilanda kebimbangan tentang keadaan keluargaku dan kau tiba menuntut sebuah janji yang tidak dapat kutunaikan.

 

 1. Siti Wangi dan ____________ berlatih bermain __________ selama ______ minit di __________.
 2. Dahlia berhajat untuk pulang ke kampung kerana hatinya tidak keruan memikirkan keadaan ____________ iaitu ibunya.
 3. Ibu Dahlia bersikap aneh kerana _______________ di bawah pokok getah dan merayau tidak tentu arah pada waktu ___________.
 4. Dahlia berusaha melupakan kesedihan hatinya dengan cara menyibukkan diri di _______________.
 5. Dahlia dan rakan-rakannya bakal membentangkan kertas kerja berkaitan ___________________.
 6. Antara alasan yang menyebabkan remaja tercicir dalam pelajaran adalah _________________ dan ________________ .
 7. ______________ menyertai Dahlia dan Seri Wangi sekembalinya dia dari kantin sekolah beserta dengan sebuah pesanan iaitu seorang lelaki kacak ingin bertemu dengan ___________di _______________.
 8. Nama penuh lelaki bergelar Az ialah _______________.  Dia bakal menamatkan pengajian di universiti pada bulan ______________.
 9. Azhari mempunyai hajat besar untuk _____________ Dahlia tetapi Dahlia menolak dengan alasan dia masih ______________ dan dia mahu ______________________.
 10. Azhari dan Dahlia pernah belajar bersama di ____________________.
 11. Azhari menawarkan diri untuk menghantar Dahlia pulang ke kampung tetapi Dahlia bimbang tentang _____________________________.