Latihan 7 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Latihan 7 (ms 37 perenggan 3 – ms 38 perenggan 1)

Syahadan, maka kedengaran di Melaka bahawa Cau Pandan sudah mati, sakitnya muntahkan darah, dadanya seperti kena panah. Telah Sultan Muzaffar Syah mendengar khabar itu, maka titah baginda, “Sungguhlah Tuan Sidi Arab ini hamba Allah keramat.”

Maka beberapa puji baginda akan Tuan Sidi Arab itu dan dianugerahi baginda dengan sepertinya. Setelah empat puluh dua tahun lamanya Sultan Muzaffar Syah di atas kerajaan, maka baginda pun mangkatlah. Maka anakanda baginda yang bernama Raja Abdullah itulah menggantikan kerajaan ayahanda baginda, gelar baginda di atas kerajaan, Sultan Mansur Syah, umur baginda tatkala naik raja itu dua puluh tujuh tahun. Dan baginda beristerikan anak Seri Nara Diraja yang bernama Tun Patih Nur Pualam; dan ada beranak dengan gundik baginda seorang perempuan bemama Puteri Bakal.  Adapun Sultan Mansur Syah itu terlalu baik parasnya, serta dengan adilnya lagi pemurah; seorang pun raja-raja di dalam alam ini tiada sepertinya pada zaman itu.

————————

i. Apakah punca yang menyebabkan Cau Pandan mati?

Cau Pandan mati kerana sakit muntah darah, dadanya seperti terkena panah.

————————

ii. Gambarkan sifat Sultan Mansur Syah seperti yang terdapat dalam petikan di atas.

Rupa Sultan Mansur Syah  sangat kacak.  Baginda digambarkan sebagai seorang raja yang adil dan pemurah serta kebaikannya tidak boleh ditandingi oleh raja-raja lain di dalam alam ini.

————————

iii. Tuan Sidi Arab telah berjasa kepada sultan. Sekiranya anda sultan, nyatakan tindakan anda agar Tuan Sidi Arab terus kekal berkhidmat dengan kerajaan anda.

Jika saya ialah Sultan, saya akan memberikan Tuan Sidi Arab jawatan yang tinggi disebabkan jasanya itu.  Selain itu saya akan memberikannya hadiah atau ganjaran  serta menyediakan sebuah rumah yang selesa untuknya.

 

Latihan 6 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Latihan 6 (m/s 36 perenggan 1-2)

Maka ada seorang anak Seri Bija Diraja, Tun Umar namanya, terlalu berani, kelakuannya gila-gila bahasa. Maka disuruhkan oleh Bendahara Paduka Raja suluh perahu Siam itu. Maka Tun Umar pun pergilah dengan sebuah perahunya olang-oleng. Telah bertemu dengan perahu Siam yang banyak itu, maka dilanggarnya sekali, dua tiga buah perahu Siam alah, lalu ia terus ke sebelah; maka ia berbalik, dilanggamya pula yang lain, itu pun dua tiga buah perahu Siam alah. Maka Tun Umar pun kembalilah. Maka orang Siam terlalu hairan melihat kelakuan Tun Umar itu. Telah hari malam, maka Awi Dicu pun datanglah. Maka oleh Bendahara Paduka Raja segala pohon kayu bakau dan nyirih dan tumpu api-api itu sekaliannya disuruhnya tambati puntung api. Telah dipandang oleh orang Siam api tiada terbilang lagi banyaknya, maka kata hulubalang Siam, “Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini, tiada terbilang lagi. Jikalau ia datang apa hal kita? Sedang sebuah perahunya tadi lagi tiada terlawan oleh kita.”

Maka kata Awi Dicu, “Benarlah seperti kata kamu itu; marilah kita kembali sementara belum siang ini.”

Maka segala orang Siam pun kembalilah.

—————————

i. Berikan maksud terlalu hairan melihat kelakuan.

Maksud terlalu hairan melihat kelakuan ialah sangat pelik menyaksikan tingkah laku

—————————

ii. Apakah tindakan Bendahara Paduka Raja sebagai helah untuk menakut-nakutkan tentera Siam?

Sebagai helah untuk menakut-nakutkan tentera Siam, Bendahara Paduka Raja telah memacakkan pohon kayu bakau dan nyirih yang dipasang dengan api di sepanjang pantai.  Apabila dipandang oleh orang Siam banyaknya api di sepanjang pantai, mereka berundur kerana mereka beranggapan bahawa tentera Melaka terlalu ramai.

—————————

iii. Awi Dicu mengaku kalah sebelum bertempur dengan musuhnya. Pada pendapat anda, adakah wajar tindakan Awi Dicu tersebut? Berikan alasan anda.

Tidak wajar kerana Awi Dicu sepatutnya cuba menghampiri pantai untuk melihat situasi sebenar.  Sebagai ketua perang, Awi Dicu sepatutnya cuba bertempur dengan tentera Melaka sebelum mengaku kalah.

Latihan 5 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Latihan 5 (M/s 33  perenggan  4 – perenggan 9)

Maka beberapa anak orang besar-besar ditanyakan oleh Sultan, tiada juga berkenan pada Seri Nara Diraja. Maka titah Sultan, “Mahukah Seri Nara Diraja akan Tun Kudu, anak Bendahara Seri Wak Raja, saudara Paduka Raja?”

Maka sembahnya, “Daulat, tuanku.”

Adapun akan Tun Kudu itu diperisteri Duli Yang Dipertuan, terlalu baik rupanya, tetapi matanya juling sedikit. Telah baginda mendengar sembah Seri Nara Diraja demikian, maka dengan sesaat itu juga ditalak baginda, dihantarkan ke rumah Paduka Raja, diberi belanja, disuruh berhadir akan kahwin dengan Seri Nara Diraja.

Maka kata segala anak buah Seri Nara Diraja, “Bagaimana maka datuk hendak beristeri muda, kerana datuk sudah tua, dan bulu mata dengan bulu kening sudah bertemu?”

Maka kata Seri Nara Diraja, “Di mana kamu sekalian tahu? Jikalau demikian sia-sialah cula dibeli oleh bapaku sekati emas di benua Keling itu.”

Dan telah sudah lepas idah, maka Seri Nara Diraja pun bernikah dengan Tun Kudu. Maka menjadi muafakatlah Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja, menjadi berkasih-kasihan seperti saudara sejalan jadi. Maka sembah Seri Nara Diraja pada Sultan Muzaffar Syah, “Tuanku, baiklah Paduka Raja dijadikan bendahara, kerana ia sedia anak bendahara.”

———————–

i. Mengapakah anak buah Seri Nara Diraja tidak bersetuju apabila Seri Nara Diraja ingin berkahwin?

Anak buah Seri Nara Diraja tidak bersetuju apabila Seri Nara Diraja ingin berkahwin kerana beliau sudah tua dan bulu mata dengan bulu keningnya sudah bercantum.

———————–

ii. Apakah yang dilakukan oleh Duli Yang Dipertuan selepas mendengar persetujuan Seri Nara Diraja?

Selepas mendengar persetujuan Seri Nara Diraja, Duli Yang Dipertuan terus menjatuhkan talak kepada Tun Kudu.  Seterusnya, Tun Kudu dihantarkan ke rumah Paduka Raja dan diberikan belanja.  Selepas itu, Tun Kudu diminta untuk berkahwin dengan Seri Nara Diraja.

———————–

iii.  Perkahwinan Seri Nara Diraja dengan Tun Kudu telah mengeratkan hubungan antara Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja.  Pada pendapat anda, selain mengeratkan hubungan, apakah kebaikan- kebaikan lain yang diperoleh melalui perkahwinan?

Pada pendapat saya, selain mengeratkan hubungan, perkahwinan dapat mengelakkan fitnah.  Selain itu, perkahwinan dapat membina keluarga yang bahagia dan menambah bilangan ahli keluarga.  Akhirnya,  perkahwinan dapat menjauhi maksiat.

iv.  berikan maksud rangkai kata menjadi muafakat.

Maksud rangkai kata menjadi muafakat ialah dapat bersatu.

Latihan 4 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Latihan 4 (M/s 31  perenggan 4  &5)

Maka Seri Nara Diraja pun tersenyum. Maka Tun Nina Madi digelar oleh Sultan Muzaffar Syah Tun Bijaya Maha Menteri. Setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraja dua orang itu menjadi orang besar, maka anak Melayu pun berbelah, setengah pada Paduka Raja, setengah pada Seri Nara Diraja, kerana kedua- duanya sama orang berasal. Maka Seri Nara Diraja tidak muafakat dengan Paduka Raja, senantiasa beringgit juga; beberapa kali lain Paduka Raja kedapatan dengan Paduka Raja dalam kampung Seri Nara Diraja. Maka Sultan Muzaffar Syah pun tahu akan perihal itu maka terlalulah dukacita baginda melihat kelakuan Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja itu. Maka fikir di dalam hati baginda, “Jikalau demikian binasalah negeri ini, kerana orang besarnya tidak muafakat sama orang besar.”

Hatta, maka baginda fikir berbicara hendak memuafakatkan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja. Maka baginda pun menyuruh memanggil Seri Nara Diraja; maka dia pun hadirlah. Maka titah Sultan Muzaffar Syah, “Mahukah Seri Nara Diraja beristeri?”

———————-

i. Berikan maksud terlalulah dukacita baginda.

Maksud terlalulah dukacita baginda ialah raja berasa sangat sedih.

———————-

ii. Apakah yang telah berlaku selepas Paduka Raja dan Seri Nara Diraja menjadi orang besar?

Selepas Paduka Raja dan Seri Nara Diraja menjadi orang besar, orang-orang Melayu berpecah belah.  Sebahagian orang Melayu menyokong Paduka Raja dan sebahagian lagi menyokong Seri Nara Diraja.  Mereka berdua juga tidak boleh bermuafakat.

———————-

iii. Sekiranya anda sultan, bagaimanakah cara anda untuk mendamaikan perselisihan faham antara Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja?        [3 markah]

Sekiranya saya ialah Sultan, saya akan memanggil kedua-duanya untuk berbincang tentang masalah tersebut .  Saya juga akan menasihati mereka berdua agar berbaik-baik semula.  Seterusnya saya akan memindahkan salah seorang ke tempat lain agar  mereka jarang berjumpa.

Latihan 3 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Latihan 3 (ms 30 perenggan 4 – ms 31 perenggan 2)

Syahadan, maka berkenan Sultan Muzaffar Syah mendengar kata Tun Perak itu. Pada hati baginda, “Adapun Tun Perak ini tidaklah patut jadi bentara lagi, patut menjadi Perdana Menteri.”

Maka digelar baginda Paduka Raja, disuruh duduk di seri balai setara Seri Nara Diraja. Maka Paduka Raja pun naiklah duduk dekat Seri Nara Diraja di seri balai, maka Seri Nara Diraja berkisar ke tengah. Hatta, maka Seri Nara Diraja pun pindahlah ke sebelah kanan, jadi Paduka Raja duduk pada tempat bendahara. Adapun Seri Nara Diraja pun telah tualah tiada beranak laki-laki, dan beranak dengan isterinya, anak bendahara Seri Amar Diraja itu seorang perempuan, Tun Putih namanya, diperisteri oleh Raja Abdullah; dan beranak dengan gundik seorang laki-laki, Tun Nina Madi namanya, tiada diaku oleh Seri Nara Diraja sebab takut akan isterinya. Maka Tun Nina Madi pun besarlah, beranak bercucu. Maka isteri Seri Nara Diraja pun matilah.

Hatta, maka pada sekali peristiwa Seri Nara Diraja duduk di balai, dihadap orang banyak. Maka Tun Nina Madi pun lalu, disuruh naik duduk dekat, lalu diribanya oleh Seri Nara Diraja. Maka kata Seri Nara Diraja pada segala orang yang duduk itu, “Tahukah tuan hamba sekalian bahawa ia ini anak hamba?”

——————–

i.Berikan maksud beranak dengan isterinya. [2 markah]

Maksud beranak dengan isterinya ialah dilahirkan oleh isterinya.

——————–

ii. Nyatakan perkara-perkara yang dilakukan oleh Seri Nara Diraja apabila melihat Tun Nina Madi berjalan di hadapannya di balai menghadap.[3 markah]

Perkara-perkara yang dilakukan oleh Seri Nara Diraja apabila melihat Tun Nina Madi berjalan di hadapannya di balai menghadap ialah Seri Nara Diraja memanggil Tun Nina Madi agar mendekatinya lalu meriba anaknya itu.  Selain itu, Seri Nara Diraja memberitahu semua orang bahawa Tun Nina Madi itu ialah anaknya.

           ——————–

iii.  Sultan Muzaffar Syah telah menaikkan pangkat Tun Perak daripada bentara menjadi Perdana Menteri.  Pada pendapat anda, apakah kriteria-kriteria yang diutamakan sebelum menaikkan pangkat seseorang? [3 markah]

Pada pendapat saya, kriteria-kriteria yang diutamakan sebelum menaikkan pangkat seseorang ialah mempunyai pengalaman bekerja yang luas.  Selain itu, seseorang itu mestilah kebolehan untuk melaksanakan tanggungjawab baharu tanpa pengawasan yang tinggi.

Latihan 2 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Latihan 2 (ms 29 perenggan 3 – ms 30 perenggan 1)

Maka oleh Seri Amerta kata Tun Perak itu semuanya dipersembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan. Maka baginda pun tersenyum, seraya bertitah, “Benar seperti kata Tun Perak itu.”

Maka diambil baginda sirih dari puan baginda, disuruh berikan kepada Tun Perak. Maka titah baginda kepada Tun Perak, “Bahawa Tun Perak tiada patut diam di Kelang lagi; baiklah Tun Perak diam di negeri.”

Hatta, maka orang Siam pun datanglah, lalu perang dengan orang Melaka. Ada beberapa lamanya berperang, maka banyaklah rakyat Siam yang mati, Melaka tiada alah. Maka rakyat Siam pun kembalilah, seraya ia pulang segala rotan ikat barang-barangnya semuanya dicampakkannya di hulu Muar. Maka rotan itu pun tumbuh; itulah dinamai orang Rotan Siam, manakala pasungan kayu ara itu pun tumbuh juga, datang sekarang di hulu Muar jua, dan tumang Siam tempat bertanak itu pun tumbuh juga, datang sekarang. Telah rakyat Siam sudah pulang, maka segala orang teluk rantau pun kembalilah masing-masing ke tempatnya. Maka Tun Perak tiada diberi baginda pulang lagi ke Kelang; diam di Melaka, dijadikan baginda bentara.

—————————

i.  Berikan maksud Benar seperti kata Tun Perak itu.  [2 markah]

Maksud Benar seperti kata Tun Perak itu ialah raja  bersetuju dengan kata-kata Tun Perak itu.

—————————

ii.  Apakah yang berlaku kepada Tun Perak selepas orang-orang Siam dan orang-orang teluk rantau kembali ke negeri mereka semula? [3 markah]

Perkara-perkara yang berlaku kepada Tun Perak selepas orang-orang Siam dan orang-orang teluk rantau kembali ke negeri mereka semula ialah Raja tidak membenarkan Tun Perak pulang ke Kelang sebaliknya meminta Tun Perak terus tinggal di Melaka.  Selain itu, Tun Perak telah dilantik sebagai bentara .

—————————

iii. Sekiranya anda raja, selain menganugerahkan jawatan, apakah yang akan anda lakukan untuk membalas jasa Tun Perak yang mengetuai peperangan dengan Siam? [3 markah]

Sekiranya saya raja, selain menganugerahkan jawatan, perkara yang akan saya lakukan untuk membalas jasa Tun Perak yang mengetuai peperangan dengan Siam ialah saya memberikan hadiah seperti persalinan atau barangan berharga.   Selain itu, saya memberikan pingat kebesaran kepada Tun Perak.  Seterusnya, saya memberikan imbuhan gaji yang besar kepadaTun Perak. Akhir sekali, saya mengadakan keraian sebagai penghargaan atas jasa Tun Perak.

Latihan 1 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Latihan 1 (m/s 27 perenggan 1 dan 2)

Kata sahibulhikayat, maka tersebutlah perkataan Raja Benua Siam, Dari zaman dahulu kala negeri Siam itu Syahrunnuwi namanya disebut orang, dan raja-raja di bawah angin ini semuanya takluk kepadanya, dan nama rajanya Bubunnya. Telah kedengaran ke benua Siam bahawa Melaka negeri besar yang tiada takluk kepadanya, maka Paduka Bubunnya pun menyuruh ke Melaka hendak minta surat sembah. Maka Sultan Muzaffar Syah tiada mahu menyembah ke benua Siam. Maka Raja Benua Siam terlalu marah, lalu menyuruh berlengkap akan menyerang Melaka; Awi Cakri nama panglimanya, membawa rakyat terlalu banyak tiada terpermanai lagi. Maka dipersembahkan orang ke bawah Duli Sultan Muzaffar Syah bahawa Raja Benua Siam menitahkan hulubalang, Awi Cakri namanya, membawa rakyat terlalu banyak tiada terpermanai banyaknya, berjalan darat terus ke hulu Pahang.

Maka telah Sultan Muzaffar Syah mendengar khabar itu, maka baginda menyuruh menghimpunkan segala rakyat teluk rantau berhimpun ke Melaka. Dan akan Tun Perak membawa orang Kelang ke Melaka dengan anak isterinya sekali. Maka orang Kelang berdatang sembah kepada Sultan, “Ya tuanku, segala teluk rantau yang lain semuanya menghadap dengan laki-laki juga; akan patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali.”


i. Berikan maksud menghimpunkan segala rakyat.

Maksud menghimpunkan segala rakyat ialah mengumpulkan semua penduduk.

—————————–

ii. Nyatakan reaksi Raja Benua Siam apabila diberitahu bahawa Sultan Muzaffar Syah tidak mahu menyembah benua Siam.

Reaksi Raja Benua Siam apabila diberitahu bahawa Sultan Muzaffar Syah tidak mahu menyembah benua Siam ialah Raja Benua Siam sangat marah lalu menyuruh tenteranya  menyerang Melaka.   Awi Cakri dititahkan untuk mengetuai serangan tersebut dan membawa rakyat yang sangat ramai ke hulu Pahang.

—————————–

iii. Sekiranya anda Sultan Muzaffar Syah, apakah yang akan anda lakukan untuk mengelakkan Raja Benua Siam menyerang kerajaan anda? [3 markah]

Sekiranya saya Sultan Muzaffar Syah, tindakan yang akan saya lakukan untuk mengelakkan Raja Benua Siam menyerang kerajaan saya ialah membuat rundingan secara baik dengan Raja Benua Siam.  Selain itu, saya akan meminta bantuan pihak ketiga untuk menjadi orang tengah.   Akhirnya, saya sanggup memohon maaf dan menyatakan kesediaan untuk menyembah negeri Siam.

Latihan 1 – Hipertensi

LATIHAN 1 (ms 59)

Aiman menyusun jari-jemari tangannya lurus-lurus. Jari-jemari yang kurus runcing dan semacam tidak berisi itu dibawanya ke muka.  Muka yang dulunya gebu dan montok, kini nampak cengkung dan semacam menyimpan dendam yang tidak berhujung. Dia lantas menekup wajahnya rapat-rapat. Dia cuba mengintip, mengikut ruang yang wujud di celah-celah jari-jemarinya. Jelas kelihatan olehnya akan lereng bukit yang sudah tempang dan pincang, menimpai banglo di lereng bukit.

Jari-jemarinya yang kurus itu kini dianjakkan ke ruang lain, melebarkan pandangannya ke arah sekitar. Lagi-lagi lereng bukit yang runtuh itu mengeruhkan sanubarinya. Perenungan itu memberi ruang dan kesempatan kepadanya untuk mematah-matahkan jari-jemarinya satu per satu. Dia amat seronok mendengar bunyi kertup-kertap yang terbit daripada aksinya itu.

Dia kembali menekup wajahnya, wajah yang geruh dan bengis. Sebiji buah mempelam jatuh terlegap di hadapannya, gugur dengan tiba-tiba. Spontan, dia teringat akan Isaac Newton, saintis berbangsa Inggeris itu.

“Jika aku lahir sezaman dengan Newton pada tahun 1642, ataupun beberapa dekad kemudian, aku pasti tidak berasa hairan tentang sebab buah mempelam itu gugur dengan tiba-tiba,” fikir Aiman. Malangnya, tarikh keramat itu sudah lama gugur dalam helaian kalendar waktu

 

 

Latihan 10 – Cinta Ahmad Mutawakkil

Latihan 10 (ms 56 perenggan 5 – ms 58 perenggan 1)

Malam itu, sesuai solat maghrib, seiring debar yang kami tanggung sejak subuh, tampangnya muncul juga.  Darah membuak-buak bagai mata air.  Tiga lubang buka tanda ditusuk peluru yang ditembak dari jarak dekat menyebabkan kami tidak sanggup melihatnya.

Selesai melafazkan kalimah syahadah, sebaik-baik saja matanya terpejam di atas ribaan Imam Ngah Deraman sambil menggenggam tangan Penghulu Ibrahim Sigap, padamlah satu-satunya pelita yang selama ini menerangi hati dan fikiran kami.  Seluruh kampung murung dan berbalam, laksana terkatupnya sebuah jendela tempat kami mengenal dunia.

31 Ogos 1957 – ketika bulan merdeka sangat terang di langit, kami beriktiraf di surau.  Sesuai dengan semangat warisan moyang-poyang sejak kampung itu dipugar, kami meraikan merdeka dengan dua matlamat: rezeki dan ibadat.

Surau penuh sesak – kami menganjurkan majlis doa kesyukuran dan bacaan tahlil, khusus untuk orang yang sangat kami cintai.  Kami selalu mengenangkankan kata-katanya: Perihal lurusnya hati Melayu, berbudi cara Melayu, bersahabat cara Melayu.  Malah, segala debar cinta kepada bangsa dan negara.  Kami sentiasa rindu akan kata-kata semangat anak muda itu: “Tanah Melayu pasti merdeka!”

Tuan Booth sekeluarga balik ke England seminggu selepas merdeka, tapi setahun kemudian – ketika kami bersiap-siap di surau meraikan setahun merdeka – gadis Inggeris berambut perang dan bermata biru lembut itu muncul semula.

————————-

i.  Jelaskan tiga latar masa berserta dengan contoh yang terkandung dalam petikan cerpen di atas.

Latar masa yang terdapat dalam petikan cerpen ialah pada waktu malam.  Contohnya, Ahmad Mutawakkil muncul di surau dalam keadaan cedera parah akibat ditembak oleh komunis dan berlumuran dengan darah pada waktu malam.

Terdapat juga latar masa pada 31 Ogos 1957.  Contohnya, penulis dan penduduk kampung beriktikaf di surau dengan menganjurkan majlis doa kesyukuran dan bacaan tahlil.

Seterusnya latar masa seminggu selepas merdeka.  Contohnya, Tuan Booth sekeluarga balik ke England seminggu selepas merdeka.

————————-

ii. Pada pendapat anda, mengapakah anak gadis Tuan Booth yang berbangsa Inggeris datang semula ke banglo di estetnya? Berikan empat alasan anda.

Pada pendapat saya, anak gadis Tuan Booth yang berbangsa Inggeris datang semula ke banglo di estetnya  untuk bertemu dengan kawan-kawan dan penduduk kampung.  Dia juga mungkin ingin menyambung semula kerja-kerja perladangan getah bapanya yang tertangguh selama setahun.  Selain itu,  Sandra mungkin ingin mengunjungi pusara kekasihnya atau dia berhajat untuk berbakti kepada penduduk kampung.

 

Latihan 9 – Cinta Ahmad Mutawakkil

Latihan 9 (ms 52 perenggan 3 – perenggan 7)

“Kalau bukan awak yang ajar saya menulis dan membaca,” kata Ahmad Mutawakkil, “tak mungkin saya jadi wartawan.  Saya sangat terhutang budi.” Gadis itu tersenyum, menjawab dalam bahasa Melayu yang fasih. “Dari dulu, saya tau awak bijak … tapi saya tak sangka, awak akan sehebat ini.”

Ahmad Mutawakkil terdiam, memandang tepat wajah gadis itu.  “Pujian itu terlalu besar.  Selagi Tanah Melayu belum merdeka, saya tidak layak menerima apa-apa pujian, Sandra.”  Itulah kali terakhir kami menyertai Ahmad Mutawakkil ke rumah Sandra, anak gadis Tuan Booth.  Sejak serangan berkembar di Estet Ephill dan Estet Sungai Siput pada 13 Jun 1948 yang mengorbankan tiga orang pengurus Inggeris, ketegangan  merayap ke seluruh negara dan sampai juga ke kampung kami.   Bermula pada 16 Jun 1948 di Perak dan tiga hari kemudian di seluruh negara, di mana-mana, kebebasan mulai terbatas.  Darurat diisytiharkan.  Parti Komunis Malaya mula menggila.

—————————-

i.  Apakah reaksi Ahmad Mutawakkil apabila Sandra menyatakan rasa kagumnya terhadap kebolehannya?

Apabila Sandra menyatakan rasa kagumnya terhadap kebolehannya,  Ahmad Mutawakkil terdiam dan memandang tepat ke wajah Sandra.  Ahmad Mutawakkil mengatakan bahawa pujian yang diberikan oleh Sandra terlalu besar.

—————————-

ii. Pada pendapat anda, mengapakah darurat diisytiharkan apabila berlaku sesuatu keganasan atau bencana di sesebuah negara? Berikan tiga sebab anda. [3 markah]

Pada pendapat saya, darurat diisytiharkan adalah untuk melindungi penduduk daripada serangan pengganas atau bencana.  Selain itu, darurat penting untuk membolehkan pihak berkuasa menjalankan kerja- kerja menyelamatkan mangsa perang selain dapat mengekang kegiatan keganasan atau bencana dalam keadaan yang terkawal.

—————————-

iii. Jelaskan satu perwatakan Ahmad Mutawakkil yang terkandung dalam petikan dan satu perwatakannya berdasarkan keseluruhan cerpen.

Satu perwatakan Ahmad Mutawakkil dalam petikan cerpen ialah seorang yang mengenang budi.  Contohnya, Ahmad Mutawakkil terhutang budi terhadap keikhlasan Sandra yang mengajarnya menulis dan membaca.

Satu perwatakan Ahmad Mutawakkil daripada keseluruhan cerpen ialah seorang yang berani bersuara.  Contohnya, Ahmad Mutawakkil berani menuduh perjuangan komunis sebagai pengkhianat  negara melalui penulisannya dalam surat khabar dan penyampaian pidatonya.