Latihan 8 – Burung Terbang dipipiskan Lada

Maka ada seorang anak Seri Bija Diraja, Tun Umar namanya, terlalu berani, kelakuannya gila-gila bahasa. Maka disuruhkan oleh Bendahara Paduka Raja suluh perahu Siam itu. Maka Tun Umar pun pergilah dengan sebuah perahunya olang-oleng. Telah bertemu dengan perahu Siam yang banyak itu, maka dilanggarnya sekali, dua tiga buah perahu Siam alah, lalu ia terus ke sebelah; maka ia berbalik, dilanggarnya pula yang lain, itu pun dua tiga buah perahu Siam alah. Maka Tun Umar pun kembalilah. Maka orang Siam terlalu hairan melihat kelakuan Tun Umar itu.

Telah hari malam, maka Awi Dicu pun datanglah. Maka oleh Bendahara Paduka Raja segala pohon kayu bakau dan nyirih dan tumpu api-api itu sekaliannya disuruhnya tambati puntung api. Telah dipandang oleh orang Siam api tiada terbilang lagi banyaknya, maka kata hulubalang Siam, “Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini, tiada terbilang lagi.  Jikalau ia datang apa hal kita? Sedang sebuah perahunya tadi lagi tiada terlawan oleh kita.”

Maka kata Awi Dicu, “Benarlah seperti kata kamu itu; marilah kita kembali sementara belum siang ini.” Maka segala orang Siam pun kembalilah. Adapun perigi di Batu Pahat itu, orang Siamlah membuat dia.

i. Berikan maksud kelakuannya gila-gila bahasa?

——————————-

ii.  Apakah tindakan Tun Umar untuk menghalang serangan Siam?

Tun Umar bertindak dengan cara menyuluh perahu Siam, sebaik bertemu perahu Siam dia pun melanggar perahu tersebut.  Kemudian Tun Umar ke bahagian lain dan melanggar perahu-perahu Siam yang lain.

—————————-

iii. Pada zaman dahulu, istana raja dibina di tempat yang tinggi. Pada pendapat anda, mengapakah istana raja dibina di tempat yang tinggi?

Pada pendapat saya, istana raja dibina di tempat yang tinggi untuk menggambarkan kedudukan raja yang tinggi dalam negara.  Selain itu, kawasan istana tidak akan mudah diserang oleh musuh dan juga terselamat daripada bencana alam seperti banjir.